??????? ???? ?? /???????? ??
00:00
00:03:37
 
???? ?? ??? ?? ?? ??

Description

今古禪詩
kim1 koo2  sian5  si1 

【題雨歇空山圖】元 吳鎮
【 te5 u6/u2  hiat4/hat4 khong1 san1/suan1 too5 】 Guan5  NGoo5 Tin3 
雨歇空山較倍清,新泉一道出林聲。
u6/u2 hiat4/hat4 khong1 san1/suan1 kok4○koh4/khai3 pue3 tshing1 , sin1 tsuan5 it4 to6 tshut4 lim5 sing1 。 
坐深不覺忘歸去,無數亂雲巖下生。
tso6 sim1 put4 kok4○若koh4 bong5 kui1 khu3 , bu5 su3 luan7 un5 giam5/gam5 ha6 sing1 。
 
其二 作者 同上
ki5 ji7  tsok4 tsia2 tong5 siong7 
移居每愛竹為鄰,見畫無端思入神。
i5 ku1/ki1 bue6 ai3 tiok4 ui5 lin5 , kian3 hua7 bu5 tuan1 si3 jip8 sin5 。 
自是橡林多雅趣,胸中往往出新清。
tsu7 si6 siong6 lim5 to1 ga6 tshu3 , hiong1 tiong1 ong6 ong6 tshut4 sin1 tshing1 。 

【孤雁出群格    押上平十一真韻 ,末句以下平八庚 孤雁出群】

【青山白雲圖】元 高明
【 tshing1 san1/suan1 pik8 un5 too5 】 Guan5  Ko1 Bing5 
昨夜山中宿雨晴,白雲綠樹最分明。
tsok8 ia7 san/suan1 tiong1 siok4 u6/u2 tsing5 , pik8 un5 liok8 su7 tsue3 hun1 bing5 。 
茅堂早起無他事,去看溪南新水生。
mau5/bau5 tong5 tso2 khi2 bu5 tho1 si7/tsi7 , khu3 khan3 khe1 lam5 sin1 sui2 sing1 。 

說明解說
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.php?f=6&t=27781&start=110

Comments

Share This Chirbit