20140722??????(?????) - ?????? ????? ?? ??
00:00
00:01:53
 
?? ??? ?? ?? ??

Description

《珍惜當下》(清河先生撰) 
《 tin1 sik4 tong1 ha6 》  (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
寄跡塵寰七十年,人生何事不新鮮。
ki3 tsik4 tin5 huan5 tshit4 sip8 lian5 , jin5 sing1 ho5 si7/tsi7 put4 sin1 sian1 。 
夕陽雖好黃昏近,珍惜當前是必然。
sik8 iong5 sui1 ho6 hong5 hun1 kin6 , tin1 sik4 tong1 tsian5 si6 pit4 jian5 。

詩作與《先正格言》詳細說明
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.php?f=6&t=27781&start=101 

《先正格言》《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》 
士大夫當為子孫造福,
tsi6/si6 tai7 hu1 tong1 ui7 tsi2 sun1 tso6 hok4 , 
不當為子孫求福。
put4 tong1 ui7 tsi2 sun kiu5 hok4 。 
謹家規,崇儉樸,教耕讀,
kin2 ka1 kui1 , tsiong5 kiam6 phok4 , kau3 king1 tok8 , 
積陰德,此造福也。
tsik4 im1 tik4 , tshi2 tso6 hok4 ia6 。 
廣田宅,結婣援,爭什一,
kong2 tian5 tik8 , kiat4 in1 uan5 , tsing1 sip8 it4 , 
鬻功名,此求福也。
iok8 kong1  bing5 , tshi2 kiu5 hok4 ia6 。 
造福者澹而長,求福者濃而短。
tso6 hok4 tsia2 tam6 ji5 tiong5 , kiu5 hok4 tsia2 long5 ji5 tuan2 。 

Comments

Share This Chirbit