????????-01 (????) ?? ??
00:00
00:03:33
 
??????? ???? ?? ??

Description

佛說四十二章經註 (唐宋音韻標註) 善哉 讀誦
put8 suat4 si3 sip8 ji7 tsiong1 king1 tsu3 
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?showtopic=12117&st=9
明欽依皇壇傳講紫衣沙門特賜金佛
Bing5 khim1 i1 hong5 tan5 tuan5 kong2 tsi2 i1 sa1 bun5 tik8 si3 kim1 put8 
寶冠永祥禪師 古靈了童 補註
po2 kuan3 Ing6 Siong5 sian5 si1 Koo2 Ling5 Liau6 Tong5 poo2 tsu3 
△將釋此經疏科文分四。初釋經題目。
△ tsiong1 sik4 tshi2 king1 su1 kho1 bun5 hun1 si3 。 tshu1 sik4 king1 te5 bok8 。 
佛說四十二章經
put8 suat4 si3 sip8 ji7 tsiong1 king1 
此一題之中。有人有法。有能有所。人法雙題。
 tshi2 it4 te5 tsi1 tiong1 。 iu6 jin5 iu6 huat4 。 iu6 ling5 iu6 su2 。 jin5 huat4 song1 te5 。 
 能所合目。故曰佛說四十二章經。此是總標。向下別釋。
 ling5 su2 hap8 bok8 。 koo3 uat8 put8 suat4 si3 sip8 ji7 tsiong1 king1。 tshi2 si6 tsong2 piau1 。 hiong3 ha6 piat8 sik4。 
佛說者。乃我佛金口之宣揚。縱無礙之辯才。
put8 suat4 tsia2 。 nai6 go6 put8 kim1 khio2 tsi1 suan1 iong5 。 tsiong1 bu5 gai7 tsi1 pian7 tsai5 。 
談合機之妙法。
tam5 hap8 ki1 tsi1 biau7 huat4 。 

故曰佛說。又佛者。梵語佛陀。華言覺者。
koo3 uat8 put8 suat4 。 iu7 pput8 tsia2 。 huan7 gu6 put8 to5 。 hua5 gian5 kok4○koh4 tsia2 。 
十號之一。究竟覺了諸法實相。名圓滿覺。
 sip8 ho7 tsi1 it4 。 kiu3 king3 kok4○若koh4 liau6 tsu1 huat4 sit8 siong3 。 bing5 uan5 buan6 kok4○若koh4 。 
又說者悅也。得機而說。稱悅佛懷。所謂震圓音而警眾。
iu7 suat4 tsia2 uat8 ia6 。 tik4 ki1 ji5 suat4 。 tshing1 uat8 put8 huai5 。 su2 ui7 tsin3 uan5 im1 ji5 king2 tsiong3。 
揚妙義以符機。故為說也。四十二章者。章。篇也。
iong5 biau7 gi7 i6 hu5 ki1 。 koo3 ui5 suat4 ia6 。 si3 sip8 ji7 tsiong1 tsia2 。 tsiong1 。 pian1/宋pian5 ia6 。 
言此經四十二篇。使人人捨惡趣善。斷障除惑。
gian5 tshi2 king1 si3 sip8 ji7 pian1/宋pian5 。 si2 jin5 jin5 sia2 ok4 tshu3 。 tuan3 tsiong3 tu5 hik8 。 
超凡入聖。到菩提岸。故為四十二章也。經者。
thiau1/tshiau1 huan5 jip8 sing3 。 to3 poo5 te5 gan7 。 koo3 ui5 si3 sip8 ji7 tsiong1 ia6 。 king1 tsia2 。 
具串攝常法也。謂串穿義理。攝化機宜。三世不遷。十界同軌。
ku7 tshuan3 siap4 siong5 huat4 ia6 。 ui7 tshuan3 tshuan1 gi7 li6 。 siap4 hua3 ki1 gi5 。 sam1 se3 put4 tshian1 。 sip8 kai3 tong5 kui2 。 
故為經也。是故佛即人也。四十二章即法也。
koo3 ui5 king1 ia6 。 si6 koo3 put8 tsik4 jin5 ia6 。 si3 sip8 ji7 tsiong1 tsik4 huat4 ia6 。 
經之一字。是能詮之文。上六字。是所詮之義。
king1 tsi1 it4 tsi7 。 si6 ling5 tshuan1 tsi1 bun5 。 siong7 liok8 tsi7 。 si6 su2 tshuan1 tsi1 gi7 。 
是以人法雙題。能所合目。故曰佛說四十二章經。
si6 i6 jin5 huat4 song1 te5 。 ling5 su2 hap8 bok8 。 koo3 uat8 put8 suat4 si3 sip8 ji7 tsiong1 king1 。 

===
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?showtopic=12117&st=9

Comments

Share This Chirbit