??????? ??? ???? ??????
00:00
00:04:27
 
???? ???? ?? ??

Description

【古文觀止】宋 范仲淹:岳陽樓記 
【 koo2 bun5 kuan1 tsi2 】 song3 huan6 tiong7 iam1 : gok8若goh8 iong5 loo5 ki3

慶曆四年春,滕子京謫守巴陵郡。越明年,政通人和,百廢俱興,乃重修岳陽樓,

khing3 lik8 si3 lian5 tshun1 , ting5 tsi2 king1 tik4 siu2 pa1 ling5 kun7 。
uat8 bing5 lian5 , tsing3 thong1 jin5 ho5 , pik4 hui3 ku1 hing1, nai6 tiong5 siu1 gok8若goh8 iong5 liu5 ,

增其舊制,刻唐賢今人之詩賦于其上,屬予作文以記之。

tsing1 ki5 kiu6 tse3 , khik4 tong5 hian5 kim1 jin5 tsi1 si1 hu3 u5 ki5 siong7 , tsiok4 u6 tsok4 bun5 i6 ki3 tsi1 。

予觀夫巴陵勝狀,在洞庭一湖。銜遠山,吞長江,浩浩湯湯,

u5 kuan1 hu5 pa1 ling5 sing3 tsong7 , tsai6 tong7 ting5 it4 hoo5 。 ham5 uan6 san1 , thun1 tiong5 kong1 , ho6 ho6 siong1 siong1,

音:商 im1 : siong1 湯湯,流貌

(唐宋音韻)【集韻】【韻會】【正韻】尸(si1)羊(iong5)切,音商(siong1 )。
(唐前上古音韻) 又【韻補】叶透(thio3)空(khong1)切,音通(thong1)。【東方朔·七諫】何靑雲之流瀾兮,微霜降之蒙蒙(bong5 bong5)。徐風至而徘徊兮,疾風過之湯湯(thong1 thong1)。

橫無際涯,朝暉夕陰,氣象萬千。此則岳陽樓之大觀也,

hing5 bu5 tse3 gai5/ga5 , tiau1 hui1 sik8 im1 , khi3 siong6 ban7 tshian1 。tshi2 tsik4 gok8若goh8 iong5 lau5 tsi1 tai7 kuan3 ia6 ,

前人之述備矣。然則北通巫峽,南極瀟湘;遷客騷人,多會于此。覽物之情,得無異乎?

tsian5 jin5 tsi1 sut8 pi7 i2 。 jian5 tsik4 pok4 thong1 bu5 hap8 , lam5 kik8 siau1 siong1 ; tshian1 khik4 so1 jin5 , to1 hue7 u5 tshi2 。 lam6 but8 tsi1 tsing5 , tik4 bu5 i7 hoo5?

若夫霪 (音:銀) 雨霏霏,連月不開﹔陰風怒號,濁浪排空﹔

jiok8 hu5 im5 (im1 : gin5 按相近音抑需韻尾合脣) u6/u2 hui1 hui1 , lian5 guat8 put4 khai1 ﹔ im1 hong1 noo7 ho5, tok8 long3 pai5 khong1 ﹔

日星隱曜,山岳潛形;商旅不行,檣 (音:強 善哉 按 近似音) 傾楫(音:及) 摧﹔薄暮冥冥,虎嘯猿啼﹔

jit8 sing1 in2 iau7 , san1 gok8若goh8 tsiam5 hing5 ; siong1 lu6 put4 hing5, tsiong5 (im1 : kiong5) khing1 tsip4 (im1 : kip8) tshui1 ﹔ pok8 boo7 bing6 bing6 , hoo2 siau3 uan5 te5 ﹔
{善哉 按} 檣(tsiong5) -> 【唐韻】在(tsai6)良(liong5)切 音牆(tsiong5) ; 強(kiong5) -> 【唐韻】巨(ku6)良(liong5)切 音彊(kiong5)。

登斯樓也,則有去國懷鄉,憂讒畏譏,滿目蕭然,感極而悲者矣!

ting1 si1 liu5 ia6 , tsik4 iu6 khu3 kok4 huai5 hiong1 , iu1 tsam5 ui3 ki1 ,
buan6 bok8 siau1 jian5 , kam2 kik8 ji5 pi1 tsia2 i6 !

至若春和景明,波瀾不驚﹔上下天光,一碧萬頃﹔沙鷗翔集,錦麟游泳﹔

tsi3 jiok8 tshun1 ho5 king2 bing5 , po1 lan5 put4 king1 ﹔ siong7 ha6 thian1 kong1 ,
it4 phik4 ban7 khing2 ﹔ sa1 iu1 siong5 tsip8 , kim2 lin5 iu5 ing7 ﹔

岸芷 (音:只) 汀蘭,郁郁青青;而或長煙一空,皓月千里﹔

gan7 tsi2 (im1 : tsi2) thing1 lan5 , iok4 iok4 tshing1 tshing1 ; ji5 ik8/hik8/hok8 tiong5 ian1 it4 khong1 , ho6 guat8 tshian1 li6 ﹔

浮光耀金,靜影沉璧;漁歌互答,此樂何極!登斯樓也,

hiu5 kong1 iau7 kim1 , tsing6 ing2 tim5 pik4 ; gu5 ko1 hoo7 tap4 , tshi2 lok8 ho5 kik8 ! ting1 si1 liu5 ia6 ,

則有心曠神怡,寵辱皆忘,把酒臨風,其喜洋洋者矣!

tsik4 iu6 sim1 khong3 sin5 i5 , thiong2 jiok8 kai1 bong5 , pa2 tsiu2 lim5 hong1 , ki5 hi2 iong5 iong5 tsia2 i6 !

嗟夫!予嘗求古仁人之心,或異二者之為,何哉?

tsia1 hu5! u5 siong5 kiu5 koo2 jin5 jin5 tsi1 sim1 ,ik8/hik8/hok8 i7 ji7 tsia2 tsi1 ui5 , ho5 tsai1 ?

不以物喜,不以己悲;居廟堂之高,則憂其民﹔

put4 i6 but8 hi2 , put4 i6 ki2 pi1 ; ku1 biau7 tong5 tsi1 ko1 , tsik4 iu1 ki5 bin5 ﹔

處江湖之遠,則憂其君;是進亦憂,退亦憂,然則何時而樂耶?

tshu2 kong1 hoo5 tsi1 uan6 , tsik4 iu1 ki5 kun1 ; si6 tsin3 ik8 iu1 , thue3 ik8 iu1 , jian5 tsik4 ho5 si5 ji5 lok8 ia5 ?

其必曰:「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂歟!」微斯人,吾誰與歸。

ki5 pit4 uat8 : 「 sian1 thian1 ha6 tsi1 iu1 ji5 iu1 , hio6 thian1 ha6 tsi1 lok8 ji5 lok8 u5! 」
bi5 si1 jin5 , goo5 sui5 u6 kui1 。


【古文觀止】宋 范仲淹 岳陽樓記 (詳細本文與唐宋音韻標註說明請進下面網址)
http://www.poetrys.org/phpbb2/viewtopic.php?f=6&t=27601&p=160134

Comments

Share This Chirbit