?? ???
00:00
00:01:31
 
?? ?? ?? ?? ???

Description

孔子 丘陵歌
khong2 tsi2[tsu2]   khiu1/【khu1】 ling5 ko1
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?showtopic=8625&st=96 
 
登彼丘陵,為施其阪。仁道在邇,求之若遠。
ting1 pi2 khiu1/【khu1】 ling5  , ui5 i7 ki5 【puan1】 。 jin5 to6 tsai6 ni6 , kiu5 tsi1 jiok8 【uan5】 。 
遂迷不復,自嬰屯蹇。喟然面顧,題彼泰山。
sui7 be5 put4 hok4 , tsu7 ing1 tun5 【kian1】 。 khui3 jian5 bian7 koo3 , te5 pi2 thai3 suan1 。 
鬱確其高,梁甫回連。根棘克路,膠之無缘。
ut4 khok4 ki5 ko1 , liong5 hu2 hue5 lian5 。 kun1 kik4 khik4 loo7 , kau1 tsi1 bu5/【bo5】 uan5 。 
將伐無柯,患滋蔓延。惟以永嘆,涕實潺湲。
tsiong1 huat8  bu5/【bo5】 ko1 , huan7 tsi1 ban7 ian5 。 ui5 i6  ing6 than3 , the3 sit8 tsan5 uan5/huan5。 


按:1.丘【khu1】. 阪【puan1】. 遠【uan5】.... 中括弧中為上古音。
   2.紫色字 叶押古先韻 ○按山中古讀冊音在刪韻,上古轉聲寒刪先通,則非止叶音矣。
紫色字 叶押古先韻 說明請進下面網址
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?showtopic=8625&st=96

Comments

Share This Chirbit